Бастапқы химиялық ұғымдар тарауын қайталау

Стамкулова Дина Турабековна

Сабақтыңмақсаты:

Білімділік: оқушылардыңжаңаданбастағанпән – химияныңалғашқыұғымдарынқаншалықтымеңгергендігінойынэлементтерінпайдаланаотырыптексеру, химияныңбасқапәндерменбайланыстылығынакөзжеткізу

Дамытушылық: Әрбіршәкірттіңжекетұлғаретіндебелсенділікқабілетіндамыту, танымдықойлау, қиялдауқабілеттерінарттыру, өздігіненізденугеталпындыру

Тәрбиелік: оқушылардыеңбексүйгіштікке, адамгершілікке, өзісінежауапкершілікпенқарайбілугетәрбиелеу

 

Сабақтыңәдісі:деңгейлепоқыту, ұжымдық, жекелейоқытутехнологиясы, сұрақ-жауап, ойынтүрлері, тест

 

Сабақтыңтүрі:дәстүрліемес, саяхатсабағы

 

Пәнаралықбайланыс:тарих, биология, география, әдебиет, физика

 

Сабақтыңкөрнекілігі: хат, кілтіжоққұпиясандық, ғажайып карта, кеспеқағаздар, тест парақтары, Д.И.Менделеевтіңпериодтықжүйесі, мультимедиялық проектор.

 

Сабақтыңбарысы:

Жоспар:

 

Ұйымдастырукезеңі

Саяхатбарысы

Қорытындылау

Бағалау

Үйгетапсырма

 

 

Ұйымдастырукезеңі

Мұғалімсәлемдесіп, оқушылардытүгелдегенсоңсыныпқақұлыптықұпиясандық пен хаты жанынақойылғанғажайып карта әкелінеді. Картадақұпиясандықтыңкілтіқайдажасырылғанысызылыпкөрсетілген. Кілткежетуүшіноқушылар ХИМИЯ ПАТШАЛЫҒЫНА саяхатжасайды. Жолжөнекейоқушыларды бес патшалық – Тарихпатшалығы, География патшалығы, Биология патшалығы, Әдебиетпатшалығы, Физика патшалығыөздерінтаныстыраотырыпөзіншесынайды, сынақтанмүдірмейөткендеғанакелесіпатшалыққажолдысілтепшекараларынанөтугерұқсатбереді. Еңсоңындаалдарынан ХИМИЯ патшалығышығып, ол да дайындапқойғансынағынанөткізеді, сондағанақұпиясандықтыңкілтінберілетіндігітүсіндіріледі.

 

  1. Саяхатбарысы

Карта бағытыбойыншаоқушылардыңалдынанбіріншіболыпТарихпатшалығышығады.

 

1) Тарихпатшалығы.

Оқушыларғапроектордағымәтінбойыншатарих пен химияныңарасындағыбайланыстүсіндіріледі

Оқушыларғамәтінгебайланысты тест жұмысыорындатылады.

Бұрынболғандарыңа, кейін де бағалауүшінқажетХИМОНДАРдыұсынамын.

 

Тарихпатшалығыныңсынағынанмүдірмейөттіңдер. Ендешекелесіпатшалыққааттанайық. Ол – География патшалығы. Олбізгеқандайсындардайындапотырекен?

 

  1. География патшалығы.

1) Сөздердіретіменжазыпереженітолтыр:

 

Химиялық элемент дегеніміз –

. а) атомдардың б) түрі в) белгілі

Ия немесежоқжауабынжазып, тапсырмаорындау

Тапсырмалардыбелсендіорындағаноқушылархимондарментиісіншебағаланады да келесіпатшалыққасілтемеалады.

  1. Биология патшалығы – оқушылардыдеңгейлітапсырмаларарқылысынайды:

1) Кестедеберілгенформулаларбойыншакоэфициент пен индекстіажыратыпжаз

2)Биологияғабайланыстысұрақтар( Тынысалупроцесі, адаморганизміндекездесетінмаңыздыхимиялықэлементтер)

3) Реакция теңдеулерінаяқтап, қайтипкежататынынанықта:

Н2 О → Аl + O2 → Fe + CuCl2

 

Бұлтапсырмаларды да мүдірмейорындағаноқушылардыбағалап, келесіпатшалыққажолтартамыз. Ол – Әдебиетпатшалығы.

Әдебиетпатшалығы.

Күрделітапсырмаларорындауданоқушылардыңмиынаүлкенсалмақтүседі. Әдебиеттің де химияменбайланысы бар екенінекөзжеткізуүшінәдебиетпатшалығындасергітутапсырмаларынорындауартықболмас.

Мысалы:

Мақал-мәтелдер:

Өзелім – ……. бесігім (алтын)

 

Жұмбақтар:

Біріншібуынымкөпемес,

Екіншібуынымтілсізжау. (аз+от)

 

Әрдұрысжауапқабірхимоннанүлестіреміз.

Әнайтып, мақал-жұмбақшешіпсерігіпалғаноқушылар ары қарайсапарынжалғастырады. Солкездеалдарынан Физика патшалығышығады.

Физика патшалығы

Бұлпатшалық та оқушылардыдеңгейгебөліп, олардыңәрқайсысынаойындардайындапқойыпты:

І. «Кімзерек» ойыны. Берілгензаттардыдұрысанықтайбілсеңіз, химиялық элемент атышығады.

ІІ. «Кімкөпбіледі?» ойыны. Жылдамсұрақтарғажауап беру

ІІІ. «Кімжүйрік?» ойыны.Жылдамдыққаесепшығарту

Ешдеше, физика патшалығының да тексеруіненөттік. Алдымызда – ХИМИЯ патшалығы! Көрейікші, химиктербізге не дайындағанекен?!

ХИМИЯ патшалығы

Мультимедиялықпроектордан «Таза заттаржәнеқоспалар» тақырыбындатәжірибекөрсетіледі. Соғанбайланыфстыталдаусұрақтарықойылады:

Патшалықтардың да сындарынанөттік, сұрақтардыңбарлығына да жауапалдық. Ондақұпиясандықтыңкілтіналып, сандығымыздыашыпкөрейікші, химиктергенені аманат етіптастағанекен?..

— Ақсандығымашылды, ішіненжібекшашылды, — депмұғалімсандықтыашса, ішінде 8-сыныптың оқулығыжәнетәттілершығады. Мұғалімтәттілердіоқушыларғажәнекелгенқонақтарғаүлестіреді.

  1. Қорытынды

Қорытакелгенде, химия атамызбізгеалтынға толы сандықтыемес, ақылымыздышыңдайтынбілімтастапотырекен! Ондаүлкендердіңүмітінақтап, ендіғанабастаған ХИМИЯ пәнін ары қарайжоғарыынтамен, белсенділікпеноқуғаталпынайық! Сонда ғанақолдарыңдағытәттілерсекілдіөмірлерің де тәттіболатынынасенемін.

 

  1. Бағалау.

Оқушыларсаяхатбойыжинағанхимондарсанынсанайды, үштеккөпхимонжинағандарысәйкесіншебағаланады.

 

  1. Үйгетапсырма.

Өтілгентараудықайталау

 

Қорытакелгенде, қазіргіғылым мен техниканыңдамығанзаманындаоқытудыңжаңатехнологиялықәдістерінпайдалануоқушылардыңбілімдеңгейінзаманталабынасайарттырады.

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *