«Математика –физика еліне саяхат» атты кеш

Наушек Гулмайра

«Математика –физика еліне саяхат» атты кеш

Сабақтың мақсаты:

Оқушылардың математикаға, физикаға деген қызығушылығын арттыру, ой-өрісін дамыту,  топпен жұмыс істеуге тәрбиелеу, логикалық ойлау белсенділігін арттыру.

 

Жоспары:

  1. Ойын арқылы топқа бөлу
    2. «Қалуыңды таңда» (векториналық сұрақтар)
    3. «Қателеспе» (формулаларды табу)
    4. «Қапы қалма» (сұрақтадың жауабын үш тілде жазу)
    5. «Тоқтама» (капитандар сайысы)

Сабақтың түрі: ойын –жарыс.
Сабақтың типі: топтық сайыс.
Сабақтың көрнекілігі: интерактивті тақта.

Ақыл ойды тәртіпке келтіретін математика.
(К.Гаусс)

1-жүргізуші

Математика – 1,2,3…натурал саннантарайды,

Алгебра сырынашсамдеп,

a,b,c,dәріптержан – жағынақарайды.

Үшбұрыш, төртбұрыш, конус пен цилиндр,

Геометриялықденелернүктеменентүзудіарғыатасысанайды.

Синус пенен косинус, тангенс пен котангенс

Жүргенжердепаңданыпсұлуғаөзінбалайды.

ҮшбұрыштарБәйтеректекөзұшындакөрінген,

Пирамида орыналғанАстананыңтөрінен.

Математика күлліәлемдіөзтіліндесөйлетіп,

Білімніңнұрлышуағы шар тарапқатарайды.

Симметрия ұғымынпайдаланып,

Ою — өрнекбұйымынасызғызған.

ЗаңдарынПифагордыңбасшылыққа ап,

Таңғажайыпзәулімүйлертұрғызған.

Үшдеген сан киеліғойқазақта,

Қарасаңшымінеосындайғажапқа.

Үшқоңырдайжайлауы бар елімнің

Елбасындайұлсыйлағанқазаққа
2-жүргізуші

Түсіріпаспанзаңынжұмыржерге,

Бақтырыпжұлдыздардыескенжелге,

Жансызғажанбітіріпқолғасалып,

Физика кереметтікөрсеттіелге.

Бірөшіп, кітаптардыңбірітозған,

ҚайжүйрікАрхимедтібасыпозған,

Жалынды патриот, батыр, ғалым,

Ғасырлартүпкіріненбасыпозған.

Физика – тілдесертабиғаттыңтіліекенғой,

Көз тартар табиғаттың сыры екенғой,

Салғаннанайтылғансөзішілген ас,

Бәрініңбағынары физика ғой.

Бүгінде физика барлықжерде,

Құрылыста, техникада, өндірісте

Сырларынбұлғылымныңүйретіңдер

Шәкірттерзерделікпенүйреніңдер.

Ойын арқылы топқа бөлу.Әрсыныптанбіроқушыданалтыоқушыортағашығалық. Одансоңмынақорапшадағықағаздыаламыз да, солқағаздағыжазубойыншажұптықтопқабөлінеміз. Қортындысындаүштопқабөлінеміз. Ендіәр топ өзіштеріңізден топ басшысынтағайындапаласыздар да, мынатүрлітүстіқағаздытаңдаңыздар.    Сары түстісі-қорапшадағы тапсырманы, ал қызыл түстісі- сандықтағы жасыл түстісі қалташадағытапсырманы орындайды.Әр топ  бірлесіп тапсырмаларды екі минутта орындап бітіруі керек. Топ басшыларын сайлайды

Топтың аттары: «Алғырлар» тобы, «Тапқырлар» тобы және «Білімділер»тобы
Топтарды қарсы алу
1-жүргізуші:
Жиналған ылғи дарындар,
Жүректе от көздерінде жалын бар
Қол соғып қарсы алайық
«Алғырлар», «Тапқырлар »және «Білімділер» топтарын
2-жүргізуші:
Шын жүйрік шабысынантанылады
Нақты білім, терең ой сыналады
Баға берер әділқазы ортамызға
Сіздерге құрметпен қол соғылады- дей отырып әділқазы алқаларымен таныстырайық.(Әділ қазылармен таныстырады)
1жүргізуші:
Ал, қанекей сайысты бастайық Мәңгі бақи есте қалар,
Қызықты бір кеш болсын
Білімді шәкірт озар,
Сұрақтары қиын болсын – дей отырып
«Қалауыңды таңда» (векториналық сұрақтар)
Тақтада 1-9 ғадейнгі цифрлар жазылған.Тік төртбұрыш бекітіледі. Әрбір оқушы қалайы бойынша тақтадағы цифрды таңдайды.
Сол цифрға сәйкес сұрақтар қойылады.

1 8 3
6 2 7
4 9 5

Сұрақтар:
I. Сынапты барометрді ойлап тапқан кім?
(Галилейдің шәкірті Торричелли)
II. Рычаг заңын тағайындаған кім?
(Грек ғалымы физик, математик Архимед)
III. «Функция» терминінкіменгізген?
(Рене Декарт және Лейбниц)
IV. Ежелгі грек ғалымы П-діңшамасынанықтағанғалым?
(Архимед)
V. Евклидтіңгеометриялықаксиомаларынжаңазамандағышығарушысы?
(немісматематигіД.Гильберт)
VI. Математика –ғалымдарпатшасы, ал арифметика математикасыныңпатшасындегеннақылсөзкімдікі?
(Карл Фриди Гаусс)
VII. Майкл Фарадей
(Ұлыағылшынғалымы, электромагниттікқұбылыстардыңбәрінбірортақтұрғыданқарастырыпэлектржәне магнит өрісіжөніндетүсінікенгізді)
VIII. Менделеев кім?
(Газдартеориясы, газдар мен сұйвықтардыңбірбірінеайналуыбойыншамаңыздыжұмыстаржасады. Химия өндірістеріндамытудакөпеңбексңірді
IX. Ампер Андре Мари кім?
(Франсузфизигі, магниттік, электрқұбылыстарарасындағыбайланыстуралытұңғыш теория жасады. Магнитизмжөніндегігипотезаныүсынған, электртогыүғымыненгізген)
2-жүргізуші
Бұлжергекелмейдіешкімермекүшін
Есеп-қисап, сан цифр термекүшін
Көрсетіпсептеудіңжолынқалай
Келдімолардыайтыпбермекүшін,деп

 «Қателеспе» сайысындаоқушыларформулаларынқателеспей табу керек.

1) Ньютонныңекіншізаңы F=ma
2) ҮйкеліскүшіFүйк=ΜΝ
3) Джоуль-Ленцзаңы Q=J2Rt
4) Сызықты функция y=ax+b
5) Косинус х туындысы неге теңcosx
6) Үшбұрышауданы»(үш формуласын табу)
7) Қысқашакөбейтуформуласы(7 формула)

1-жүргізуші
Біреуінің жүрегінде түгі бар
Біреуінің арқалап жүрген қоғамдық жүгі бар
Біреуінің күмбірлеген күйі бар
Енді біреуінің қатты істейтін миы бар-
Дей отырып келесі

«Кім жылдам?»сайысын бастаймыз
Бұл сайыста, орысша, ағылшынша жазу керек.

Сұрақтар
1) Қозғалыс жылдамдығын өлшейтін шама?
(күш, сила,force)
2) Жолдың жылдамдыққа қатынасы?
(уақыт, время, time
3) Жұмыстың уақытқа қатынасы?
(қуат, мощность,power
4) Суық ауа мен жылы ауаның араласуы?
(жел, ветер,wind
5) Геометриялық негізгі ұғым?
(нүкте, точка,point
6) Бір нүсәуле, лучктемен шектелген түзудің бөлігі?
(сәуле,луч, beamray)
7) Тік бұрыштан кіші бұрыш?
(сүйір, острый,sharp)

2-жүргізуші
Мықты болсаң алдағыны басып оөз
Мықты болсаң арттағыны жеткізбе!
Мықты болсаң тайғанама көк мұзда!
Мықты болсаң бөгеттерді бұзып өт деп келесі

 «Кідірме!» сайысы капитандар сайысын бастаймыз.Бұл сайыста кідірмей, тоқтамай жауап беру керек.

Сұрақтар:
1) 6*1023 моль-1 (Авогадро тұрақтысы)
2) Газ температурасы тұрақты болса, көлем мен қысым көбейтіндісі де тұрақты. (Бойль-Мариот заңы)
3) Оң зарядтты бөлшек. (протон)
4) Саны көп майда кристалдардан тұратын қатты дене. (поликристал)
5) 8,85*10-12 КлНм (Электр тұрақтысы)
6) Пішінінде, көлемінде сақтамайды. (ГАЗ)
7) Вольметр тізбекте қалай жалғанады? (парралель)
8) Газ көлемі өзгермесе, қысымның температураға қатынасы да тұрақты. ( заңы)
9) 1 мольдік мөлшерде алынған заттың массасы (мольдік масса)
10) Шектеусіз,периодсыз ондық бөлшек.( иррационал сан)
11) Бұрыш өлшейтін құрал (транспортир)
12) 1 см-де неше м бар? (1/100)

13).Құрама сан(екіден көп бөлгіші бар сан))
14) Миллиардта  неше ноль бар (9)
15) Теріс зарядтты бөлшек (электрон)

Сұрақтар
1) Сұйықта, газда алықтаған бөлшектердің жылулық қозғалысы (Броундық қозғалыс)
2) Молекулалары арасындағы өзара әсер елеусіз аз болатын газ( идеал газ)
3) Теріс зарядты бөлшек (Электрон)
4) Ең кіші жай сан (2)
5) Санның стандарт түрі(а*10ныңn-ші дәрежесі)
6) Дененің жүйесінің жылулық тепе теңдік күйін сипаттайтын шама (температура)
7) 1-38*1023 Дж/К (Больцман тұрақтысы)
8) Амперметр тізбекке қалай жалғанады? (тізбектей)
9) Керену бірлігі (волть)
10) Жазыңқы бұрыштың шамасы (180)
11) Тангенс 90 градуста нешеге тең (0)
12) у=х2 функциясының графигі (парбола)
13)Дәреженің анықтамасы(Бірдей көбейткіштердің көбейтіндісі)
14) 8,31 Дж/моль К (универсал газ тұрақтысы)
15) Жекелеген кристалдардан тұратын дене (монокристалдар)

1 жүргізуші:

Кешіміздің соңғы сәті таяп қалды
Ал, қазір әділ қазылар сөз алады
Кешіміздің жеңімпаздарын анықтап
Мақтау қағаз, сыйлықтарын тапсырады.

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *