Сабақтағы кері байланыс

Абишева Бакытгул Карбозкызы

Мақсаты: Тиімдікерібайланыстыұйымдастырудыңтехникаларынқолдануғаүйрену

Күтілетін нәтиже:

 • Керібайланыстуралыжәнеоныңтүрлерінбіледі
 • Керібайланыстыжүргізумақсатын түсінеді
 • Керібайланыс пен рефлексияныажыратаалады

Тренинг: «Топтықжұмыстынегіздеу»

Сұрақтарбойыншажекежұмыс:

 1. Керібайланысдегеніміз не? Керібайланыстыңқандайтүрлерібілесіз?
 2. Керібайланыс не мақсатпенжүргізіледі?Керібайланыссабақтыңқайкезеңінде жүргізіледі?Рефлексия мен керібайланыс синоним сөздерме?

Сұрақтарбойыншатопқабірігу, топта талқылау, топтық қорытынды

10 мин

Топқа бөлу (жастарына байланысты бөлу)

1-таратпа

 

2.Кері байланыс: «Бір қадам артқа»

 1. Кімде қандай сезім болды?Бұл жұмыс не мақсатпен ұйымдастырылды?Ағаштың қай тұсында тұрғаныңызды негіздеңіз. 5 мин

3.Әр топ ватман қағаздарғатөмендегісұрақтардытоптардаталқылап,

1 сөйлемнен жауап жазып, «Конвеер» әдісімен «сағат тілімен) топтарға жылжытып отырады. Әр топтың өз қағазы келгенде тоқтатылады, топтар жауаптармен танысып, тұжырымдайды. Әртоптан 1 адамқорғайды

Мақсаты:

 1. Керібайланысдегеніміз не? Керібайланыстыңқандайтүрлерібілесіз?
 2. Керібайлаыс не мақсатпенжүргізіледі?Керібайланыссабақтыңқайкезеңінде жүргізіледі?Рефлексия мен керібайланыс синоним сөздер ме?15-20 мин.

4.Керібайланыс: «Бірқадам артқа»

 1. Әдісұнадыма? Несіменұнады/ұнамады?
 2. Бұләдістіңқандайтиімді/тиімсізтұстары бар?
 3. Не үйрендіңіздер?
 4. Не қиын/оңайболды? Неге?5 мин

5.ББҮ кестесі. Жеке жұмыс Презентация1, 2-слайд

 

 

Мақсаты: Кері байланыстың техникасын қолдану, үйрену 5 минут

2-таратпа (ББҮ кестесі+ПММ)

6.Керібайланыс: «Бірқадам артқа»

 1. Әдісұнадыма? Несіменұнады/ұнамады?
 2. Бұләдістіңқандайтиімді/тиімсізтұстары бар?
 3. Сабақтың қайкезеңіндеқолдануғаболады?
 4. Не мақсатпен қолданылады?5 мин

7.Презентацияменжұмыс 1-14 слайдттар

Мақсаты: Керібайланыстыңмақсаты, тиімділігі, түрлерітуралыжәне алғашқы жасаған жұмыстарын толықтыру, өзгерістер, толықтыруларенгізу20 мин.

8 .Тренинг: Колин Ноблдың тәжірибесінен. Мақсаты:,бір-бірінбағалауғажәнекерібайланысұсынудыңтехникасынүйрену.

Мұғалімдерге сұрақ қойылады: Қазақстанқұрылықтанешежәнеқаймемлекеттерменшекараласады? Топтаталқылап, жауабынайтуға 1 мин уақытберіледі. (5мемлекет: Қытай, Өзбекстан, Ресей, ҚырғызстанжәнеТүркменстан). Жауаптарынсұралады.

Келесітапсырма: жекежұмыс: Қазақстанкартасын салу, шекараласмемлекеттердіорналастыру.

Келесіқадамда ҚР картасынслайдтанкөрсетіледі. Әркімөзісалғанкартасынсалыстырады, бағалайды.

Келесіжұптықжұмыс: Жұптабір-бірініңкартасынтексереді, жұмыстыжетілдіругебайланыстыформативтібағалаужасайды. Бір-біріне 2 жұлдыз 1 тілекжазады.

20 мин

9.Синквейн немесе бес жолдыөлең стратегиясы

Оқушы берілген тапсырма бойынша өлең құрастырады. Бес жолды өлеңді құрудың ережесі мынадай:

бірінші жолда 1 зат есім,

екінші жолда 2 сын есім,

үшінші жолда 3 етістік,

төртінші жолда 4 сөзден тұратын сөйлем яғни ойды түйіндеу,

бесінші жолда тақырыпқа байланысты 1 синоним

сөз жазылады.

Кім? Кері байланыс

Қандай? Ауызша, жазбаша

Не істеді? Бағалайды, көмектеседі, қолдайды.

ТүйінКерібайланысөтетиімді.

Синоним үдеріс

 

10.Сабақсоңындағыкері — байланыс. «Тазалық» ойынытүріндеалу.

Қатысушыларғабірпарақберіледі. Ондамыналарсалынған:

Чемодан(суреті) қоқысжәшігі (суреті) еттартқыш (Суреті)

— Құрметті әріптестер, бүгінгітақырыпбойыншаалғанкеректіақпараттарыңызды чемоданға салыңыздар (жазыңыздар), бүгінісабақтағыкерекемесболған, артық дүниені қоқыс жәшігіне салыңыздар (жазыңыздар). Ал бүгініақпараттыңішіндеәліоқуымкерек, толықтыруымкерекдегендеріболса, еттартқышқа салыңыздар (жазыңыздар)

Осылайшақатысушымұғалімдердіңкоучингтен не білімалғандарынкөрсетеді.

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *