Рухани жаңғыру – жеке тұлғаға рухани-адамгершілік тәрбие берудің негізі

Кабажаев Еркин Ержанович

Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы ұлттың алдағы кезеңдегі жүріп өтер айқын жолын көрсеткен тарихи құжатқа айналды. Сана сезімі биік, дүниетанымы мол, парасаттың, мәдениеттің, салт-дәстүрдің құндылығын түсінген адамға бұл мақалада ұлттың алдағы кезеңдегі жүріп өтер бағыт жолы айқындалған.

Рухани мәселе адамның санасын күрт өзгерту, сайып келгенде, қоғам жаңғыруының ең күрделі, ең қиын саласы.

Қазақстан Республикасының тәуелсіз мемлекет мәртебесіне ие болуы, білім беру және мемлекеттік жастар саясаты туралы заңдардың қабылдануы жастар тәрбиесі мәселесіне жаңаша ойлаумен қарауды талап етеді. ҚазақстанРеспубликасының орта білімдідамытутұжырымдамасында «Тәрбиеүрдісіндеқазақстандық патриотизм, гуманизм, адамгершілікидеяларынқалыптастырунегізіндеқұрукерек» деп баса көрсетті. Бала бойынаадамгершіліктәрбиесінсіңірумақсатындажалпыпедагогтардыңіс-тәжірибесіндеқолданылыпжүргенібәрімізгеаян. Өздеріңізгебелгіліқазіргіжаһандануүрдісіндееліміздебәсекегеқабілеттіұрпақтәрбиелеубастыназардаболыпотыр. Ал адамныңжанқазынасын, адамгершілікболмысынқалыптастырудакейадамдардыңтүрліжағдайларменбір-бірінтүсінбеуі де сіз бен біздітолғанырады. Өйткенібізсолқоғамныңішіндеміз, яғнионыңмүшесіміз. Иә, бұныңбәрішындықдесекартықболмас. Бәсекегеқабілеттіұрпақтыжан-жақтықылыптәрбиелеуүшіналдыменжанқазынасыныңнегіздерініңбірі, сенімділік пен шындықтыңбастауынаүңілукерекшығар.

Оқыту,білімберу,тәрбиелеу — баланыңішкіжан – дүниесініңбіртіндепдамуынаәсерететін, түрткіболатын, жағдайжасайтын, олардыіскеасыратынсыртқыфакторларекеніанық. Еліміздіңертеңі, ұлтымыздыңболашағы – бүгінгімектепқабырғасындаотырғанбүлдіршіндерекенімәлім. Олардыңқамынойлаубаршамыздыңпарызымыз. Кез-келгенмектептіңмақсаты мен мұратыөркениеттіелдердіңқатарынанкөріну, жер мен жербайлықтарынысырапқасалмайигеребілетінұрпақтәрбиелеу. Олүшінбүгінгіжасұрпаққасапалыбілім мен саналытәрбиебереотырып, елдіңөткенін, ұлттыңтарихын, мәдениетін, салт-дәстүрін, табиғатерекшеліктерінетенетаныстыруқажет. «Тәрбиесізберілгенбілімадамзаттыңқасжауы, келешектеоныңөмірінеопатәкеледі, адамғаеңбіріншікерегітәрбие» — депӘл-Фарабиайтқандай, педагогика ғылымыныңзерттейтіннегізгімәселелерініңбірі — тәрбие.

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *