11 сынып күнтізбелік тақырыптық жспар

ФИЗИКА

11 сынып

Қоғамдық-гуманитарлық  бағыты

Барлығы 34 сағат (аптасына 1 сағат)

 

№ п/п

 

 

Бөлімдердің, тақырыптардың атаулары Сағат саны Барлы-ғы, сағ мерзімі
Теория Прак.
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА

 

Электростатика

 

4 0 4  
1 Электр өрiсi туралы iлiмнiң дамуы. 1 1 5.09
2 Электрлiк өзара әрекеттесу. Электр зарядының сақталу заңы. Кулон заңы. 1 1 12.09
3 Электр өрiсiнiң кернеулiгi және потенциал. Өрістердің суперпозиция принципі. 1 1 19.09
4

Электр сыйымдылық. Электр өрiсiнiң энергиясы.

1 1 26.09

Тұрақты электр тогы

2 1 3  
5
Электр тогы туралы түсiнiктердiң даму тарихы. Токтың бар болу шарттары. Тiзбектiң бөлiгi және толық тiзбек үшiн Ом заңы.

 

 

1 1 3.10
6
Электр тогының жұмысы. Джоуль-Ленц заңы. Металдар өткiзгiштiгiнiң электрондық теориясының негiздерi. Джоуль-Ленц және Ом заңдарын электрондық теория тұрғысынан түсiндiру.

 

 

1 1 10.10
7 Лабораториялық жұмыстар №1

«Өткiзгiштердi тiзбектей және параллель қосу заңдарын тексеру».

 

1 1 17.10
Электромагнетизм  2 2 4  
8 Магнетизм туралы iлiмнiң тарихы. Магнит өрiсi. Токтардың өзара әрекеттесуі. Ампер күшi. Магнит индукциясы.. 1 1 24.10
9 Лоренц күшi. Ампер және Лоренц күштерiн қолдану. Заттардың магниттiк қасиеттерi және оларды қолдану. Аспан денелерiнiң магниттiк өрiстерi. 1 1 7.11
10 Лабораториялық жұмыстар №2 «Магнит өрiсiнiң спектрлерi». 1 1 14.1
11 Лабораториялық жұмыстар №3 «Магнит өрiсiнiң токқа әсерiн бақылау». 1 1 21.11
Электромагниттiк тербелiстер мен толқындар 2 3 5  
12
Электромагниттiк өрiс бейнесi қалай туындады. Электромагниттiк индукция заңы.
Индукциялық ток. Айнымалы ток туралы ұғым. Электромагниттiк индукция құбылысын пайдалану. Электромагниттiк өрiс. Электромагниттiк өрiстiң энергиясы.

 

1 1 28.11
13
Электромагниттiк толқын. Жарықтың электромагниттiк табиғаты. Электромагниттiк толқындар шкаласы. Жарықтың толқындық қасиеттерi және олардың байқалуы.

Электромагниттiк толқындарды пайдалану: радиобайланыс және теледидар. Радиолокация. Желілі технологиялар және Интернет.

Әлемнiң электродинамикалық бейнесi.

1 1 5.12
14 Лабораториялық жұмыстар №4 Электромагниттiк индукция құбылысын зерделеу 1 1 12.12
15 Лабораториялық жұмыстар №5 Жарықтың интерференция және дифракция құбылыстарын бақылау 1 1 19.12
16 Бақылау жұмысы №1 «Электродинамика». 1 1 26.12
ҚАЗIРГI ЗАМАНҒЫ ФИЗИКА

 

 

       

Салыстырмалылықтың арнайы  теориясының элементтерi

2 0 2  
17 Жарық жылдамдығы. Салыстырмалылықтың арнайы теориясының постулаттары. 1 1 16.01
18 Масса мен энергияның өзара байланыс заңы. Релятивтiк және классикалық механика.

 

1 1 23.01
Жарықтың кванттық теориясының негiздерi 3 0 3  
19 Жарық табиғаты туралы түсiнiктердiң дамуы. Жарықтың корпускулалық және толқындық теориясы.

 

1 1 30.01
20 Кванттық теория туралы ұғым. Фотоэлектрлiк эффект. Фотоэффект үшiн Эйнштейн теңдеуi. Жарықтың кванттық теориясы негiзiнде фотоэффект заңдарын түсiндiру.

 

1 1 6.02
21 Фотон және оның сипаттамасы. Электромагниттiк сәуле шығарудың толқындық және корпускулалық қасиеттерiнiң диалектикалық бiрлiгi.

 

1 1 13.02

Атом және атом ядросы

4 1 5  
22 Электронның ашылуы. Дж. Томсон жасаған моделi. Атом құрылысын анықтаудағы Резерфорд тәжiрибелерi. Атомның планетарлық моделi. Лазер әрекетiнiң физикалық негiзi.

 

 

1 1 20.02
23 Рентген және Беккерель ашқан жаңалықтар. Радиактивтi элементтер. Резерфордтың радиактивтi сәуле шығарудың табиғатын анықтайтын тәжiрибелерi.

 

1 1 27.02
24 Радиактивтi ыдырау заңы. Ядролардың түрленуi. Нейтронның ашылуы. Ядроның протон-нейтрондық моделi. Ядролық күштер. 1 1 6.03
25 Бөлiну және синтезделудiң ядролық реакциялары. Атом  энергиясының болашағы. Термоядролық синтез проблемалары. 1 1 13.03
26 Лабораториялық жұмыстар №6 «Сәуле шығару және жұтылу спектрлерi».

 

1 1 20.03
Әлем. Элементар бөлшектер — Әлем кеңiстiгiнiң кiрпiштерi. 2 1 3  
27

Әлемнiң құрылысы туралы тарихи түсiнiктер. Әлемнің геоцентрлік жүйесінің ақыры. Элементар бөлшектер — әлемдi құраушы кiрпiштер.

1 1 3.04
28 Күннiң құрылысы. Жұлдыздар эволюциясы немесе әлем кеңiстiгiнiң тарихы туралы. Галактика, тұмандықтар және қара құрдымдар. Галактикаларды жiктеу. Әлемнiң қазiргi заманғы ғылыми бейнесi.

 

2 2 10.04
29 Бақылау жұмысы №2 «Қазіргі заманғы физика». 1 1 17.04

24.04

Қорытынды қайталау 2 2 4 8.05

15.05

22.05

Барлығы: 23 10 34  

 

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *