Өмір – керуен, сабақ №1

Сикимбаева Гулнар Ахметовна

Өзiн-өзi танусабағыныңжоспары

Мектеп: «35 ЖОББМ» КММ

Мұғалімі: Сикимбаева Г.А

Тақырып : Өмір – керуен, сабақ №1

Сыныбы: 11

Құндылық: Ақиқат

Қасиеттер: өз — өзімен әділ болу, жаман әрекеттен жақсы іс әрекетті ажырата білу.

 

Сабақ мақсаты: Өмірдің ақ – қарасын түсіну арқылы ақиқат құндылығының мәнін ашу

Міндеттері:

 1. Өз өзімен әділ болуға үйрету;
 2. Жаманәрекеттенжақсыәрекеттіайырабілугетәрбиелеу;
 3. Ержандылыққасиетіндамыту.

Ресурстар: (құралдар, мәлiметтер).

Сабақбарысы:

 1. Ұйымдастыру кезеңi. Сәлемдесу,

а) Оқушылардыңқұралжабдықтарын  тексеру

б) 5Т ұстанымынтексеру: (тәртіп, талап, тыныштық, тазалық, татулық)

2.Тыныштық сәтi.(баяу әуен) «Нұрға  бөлену»

3.Үй тапсырмасынтексеру: «Жазғыдемалыстағы қызықты оқиға»

Сабақбарысынталқылау:

Дәйек сөз:

«Ақиқат  жол  жөнекей  жұлып  ала  салатын  гүл  емес, Ол  ұзақ  жолдың  түпкі  мақсаты»

Гераклит

1.Дәйексөздің  мағынасын  қалай  түсінесіздер ?

2.Ақиқат шыңына  қалай  қолжеткіземіз?

3.Біздің өмір жолымыздағы түпкі мақсатымыз не?

Гераклит-антикалықфилсофияныңбірегейөкілдерініңбірі, Эфес мектебі-нің ұстазы, Сократқа дейінгіфилосо-фияныңкөшбас-шыларыныңбірі.

 

Әңгiмелеу (сұхбат). (Мұғалімсыйы)

Аңыз әңгіме:

Өзіңізгекейде не үшінөмірсүріпжүрміндегенсұрақтықоясыз ба? Көбінесебізата-анамызғамендеанаужоқ, мынаужоқдепшағымайтамыз. Бет әлпетімізгеқарапқасымұнамайды, тырнағымұнамайдыдепжиіөзімізденмінтауыпжатамыз.Бірақ, бірсәтойланыпқарасақтырнағытүгіліқолы, аяғыжоқадамдар да бар ғой. Басынабіркішкентайқиындықтүссеөмірдентүңіліп, адасыпжүргендерқаншама? Он екімүшесісау бола тұра, не үшін өмірсүріпжүргендерінөздерітүсінбей, қаңғыбасболыпкеткендерқаншама? Өзініңемесөзгеніңөмірінсүрудіармандаған Ник тағдырыныңтауқыметінталайшекті.Тіптікейдеоныңөз-өзінеқолжұмсамақшыболғаныкездері де көп. Дегенменөміргедегенқұштарлық пен ата-ананыңбалағадегеншексізмахаббатынағызруханиқұндылықемеспе ?Осыныұққан бала өміргедегенжаңакөзқарасорнатып,олүшінөнбойындағыкертартпакүшпенкүресебілді.Мүмкінсіздеоныңесімінестігеншығарсыз? Ник Вуйчичаяқ-қолсыздүниегекелгенжарымжанекендігінеқарамастанөнбойынанөміргедегенқұштарлықтабабілгенадам.  Ни́к (Ни́колас) Вуйчич(ағылш. NicholasJamesVujicic) – кәсібимотивациялық оратор, сиреккездесетін синдром тетра-амелиядепаталатын ауру түріментуылған. Ол 1982 жылы 4 желтоқсандаАвстралияның Брисбене қаласында Борис Вуйчич пен Душка Вуйчичотбасындадүниегекелген. Олекіқолыжәнеекіаяғыжоқболғанынақарамастанденісау бала болыпөміресігінашқан.Сондықтан да ата-анасыныңталабыбойыншаолмүгедектергеарналғанемес, қарапайыммектептебілімалған. 10 жасқатолғанкезіндесыныптастарытарапынанкөргенқорлыққашыдамайсуғабатыпөлмек те болыпты. Алайда оны жақындарыныңқандайазаптартатынытуралы ой тоқтатқанекен. Олфизикалықтұрғыданкемістіктерінеқарамастансерфингпенайналысуға, скейтборд тебугеқұмарболады. Гольф ойнағанды ұнатады. Олесепші(бухгалтер) жәнеқаржыгермамандықтарыбойыншаекіжоғарғыоқуорнын 21 жасындатәмамдаған. 19 жасынанбастапстуденттер, баларларалдындаөзөмірітуралыайтып, жастардыөмірдісүюге тәрбиелей бастаған. Ал 2005 жылыол «Еңжасавтралиялықазамат» атағыниеленді.БұлАвстралиядаөтемәртебеліатақболыпсаналады. 1999 жылы «Жизнь без конечностей»(ағылш. LifewithoutLimbs) депаталатынұйымқұрған. «AttitudeIsAltitude» дегенқоғамдықмаңызы бар мәселелердікөтеретінкомпанияныңпрезиденті. Соныменқатарбүгінгітаңдаәлемнің 5 құрлығымен  70-тен астам  мемлекетінаралап, жарымжанжандарүшінқандайжағдайда да өмірсүрукерекекендігіжайындабаяндамалароқыған. Әлемнің  елдерінаралапмектептер мен университеттердеөнеркөрсетіп, көптегенадамдардыңжүрегінеүмітотынұялатабілген  Ник Вуйчич  жастардыңөмірмәнінтүсінулерінетүрткіболғанатақтытұлға.Аяқжағындағыкішкенесаусақтарыкөмегіменкомпьютерде 1 минутта 43 сөзтеру арқылы өзініңөміріжәнемүгедекжандардыңжағдайытуралы «Жизнь без ограничений» (LifeWithoutLimits: Inspirationfor a RidiculouslyGoodLife) дегенсияқтыбірнешекітапжазыпшығарған.Соныменқатаркөптегентелешоуларға қатысқан,2009 жылы «Цирк бабочек» («TheButterflyCircus») дегенмүгедекжанныңтағдырытуралыфильмге де түскен. Қолы жоқ бола тұра 1 сағатта 1749 адамдықұшақтап рекорд орнатқанболатын.

Сұрақтары:

 1. Бұладамныңөміріқандайқұндылыққанегізделген?
 2. Бұладамныңтағдырықандайөнегебереді?
 3. Ник Вуйчичтіңөмірінеқандайбағаберередіңіз?
 4. Кезкелгеністіңбайыбынажету  үшінқандайәрекетжасаукерек?

 

Шығармашылық жұмыс, топтық жұмыс:.

  1. Топ: Болған оқиғадан түйін шығару
  2. Топ: «Ақиқат» құндылығынажобақорғау
  3. Топ : «Шындықдеген» тақырыбына  өлеңқұрастыру

Топты  геометриялық  фигура-үшбұрышпен ( боялған әр  түске) 3  топқа бөлеміз

Топпенәнайту: «Өміріңенемқұрайлы қарама»

Сөзі: СерікСейітман

Әні: Сәкен Дәрібаев

 

Үйтапсырмасы:«Бүгінгіістіертеңгеқалдырма» Е.Сағымбаевтыңеңбегінбасшылыққа ала отырып, «Меніңбіркүнім» тақырыбына эссе жазу. (9 бет)

 

Соңғы тыныштық сәтi:

Көзімізді  жұмып, тыныштықта  бүгінгі  сабағымыздыесімізге  түсірейік. Бүгінгі  сабағымыздан  алған  әсерімізді  жүрегімізге  түйейік. Әр  уақытта  шындықты  айтып,  ақиқатқа  көз  жеткізейік. Енді  тыныштықкүйдеотыра  тұрыңыздар.Көздеріңізді  ашуға  болады.  Сау  болыңыздар.

 

Мектеп: «35 ЖОББМ» КММ

Өзін-өзі тану пәні мұғалімі: Сикимбаева Г.А Жоғары санатты

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *