Рубрика: Ағылшын тілі

0

“My friend” Present Simple

Тема: “My friend” Present Simple. Цели: Учить выражать свою точку зрения: согласие, несогласие, сомнение, подбирать аргументы в защиту своей точки зрения. Совершенствовать умения устной речи «с элементами аргументации и рассуждения». Обобщить лексику и грамматику ...
0

Parts of body

«Рarts of body» «Части тела» Цели: • Развивающие: - развивать память, внимание, мышление, воображение. - развивать специальные способности, необходимые для обучения иностранному языку: фонематический слух, способность к догадке, имитационные способности. • Воспитательные: - воспитывать...
0

My favourite sport

Lesson plan   Theme: My favourite sport School: 144 Date: Teacher name: CLASS: 5 Number present: absent: Learning objectives(s) that this lesson is contributing to R1 recognise, identify and sound with support a growing...
0

Ағылшын тілі сабағында критериалды бағалау жүйесін қолдану

Белгісіз автор Ағылшын тілі сабағында критериалды бағалау жүйесін қолдану. "Білім - біліктілікке жеткізер баспалдақ, ал біліктілік сол білімді іскеасыра білу дағдысы“ А. Байтұрсынов Бүгінгі таңда Қазақстанда білім берудің деңгейі мен сапасына жаңаталаптар қойылып отыр. Қазақстан Республикасында соңғы жылдарыбілім беру саласындағы жүргізіліп жатқан реформалар еліміздегі білімберу сапасының әлемдік деңгейге сәйкес келуін қамтамасыз ету, соларқылы әлемдік сұранысқа жауап бере алатын мамандарды даярлаужәне бәсекеге қабілетті білім беру болып табылады. Еліміздің басшысыН.Ә.Назарбаев қазақстандық мұғалімдердің кәсіби даму саласындағыжаңа көзқарасы олардың педагогикалық өміріндегі қосымша оңөзгерістер енгізуге мүмкіндік беруде. Сапалы білім беру – оқыту ментәрбиелеудің үздіксіз үдерісі. Қазіргі кезде білім берудегі мақсат жан-жақты білімді, өмір сүруге бейім өзіндік ой- талғамы бар, адамгершілігі жоғары, қабілетті жеке тұлғанықалыптастыру. Оқыту — мұғалімдердің оқушыларға жасаған сыйы емес, бұлқұзіреттіліктер білім алу үшін оқушылардың өздері де оқу үдерісінебелсенді қатысуын талап етеді. Мұғалімдер, өз кезегінде, өзінің сабақберуіне емес, оқушылардың оқу ептілігін дамытуға назар аударуы тиіс.Осы мақсатта мұғалім оқыту ортасын құру керек. [ МАН,  70 бет] Осыорайда оқушылар арасында өзара  түсіністік және ұжымдық қарым-қатынасты орнатып, оқушылардың сенімсіздіктерін жойып, мүмкіндіктерін арттыруға жол ашатын бірден бір тәсіл критериалдыбағалау болып табылады. Ұлы педагог Ы.Алтынсарин «Оқытушы бағалағанда олардың іске қатысыжоқ сөздеріне қарап емес, олардың егістерінің бетіне шыққанжемістеріне, яғни оқушыларына қарай бағалау керек» деп, айтқандай,оқушы жетістігін нақты бағалау мәселесі-білім беру жүйесіндегі өзектімәселелердің бірі. Бұрын оқытуда оқушылар тек қана тыңдаушы, орындаушы болып келсе,ал қазіргі оқушы өздігінен білім іздейтін жеке тұлға екендігіне ерекшемән беруіміз керек. Критерийлер — оқытудың міндеттерін жүзеге асыратын өлшемдер, атапайтқанда, оқушылар жұмыс барысында орындайтын іс-әрекеттер тізбесі. Критериалдық бағалау — бұл білімнің мақсаты мен мазмұнына сәйкескелетін, оқушылардың оқу-танымдық біліктілігін қалыптастыруға себепшіболатын, айқын анықталған, ұжыммен шығарылған, білім процесініңбарлық қатысушыларына алдын ала белгілі критерияларменоқушылардың оқу жетістіктерін салыстыруға негізделген процесс. Егер балаға оның белгілі бір деңгейге жеткендігін айтса, онда бұл оғанүздік нәтижеге жету үшін не істеу керектігін түсінуге көмектеспейді; бұлретте егер баламен бірге оның жұмысында мұндай бағалауға неәкелгенін және бағалау өлшемдерін түсіндіруге талдау жасаса, онда бұлбалаға өзінің нәтижесін жақсарту үшін кейін не істеу керектігін түсінугемүмкіндік береді. [МАН,  107 бет] Критериалды бағалауды енгізудің мақсаты: Мектепте оқыту сапасын жоғарылату; Мектеп  бітірушілердің білімін  халықаралық стандартқа сәйкестендіру. Критериалды бағалаудың міндеттері: Сабақтың әр  бөліктеріндегі әр оқушының дайындық деңгейін анықтауға; Бағдарламаға сәйкес оқу мақсаттарын орындау қабілеті; Жеке оқушының даму жетістігін бақылауға; Оқушының білім алу барысындағы қателіктері мен олқылықтарынайқындауға; Әр түрлі жұмыс барысындағы алған өз бағасының  әділдігіне көзінжеткізуге; Оқу бағдарламасының тиімділігін саралауға; Сабақ үдерісі мен білімнің меңгерілуі туралы оқушы мен мұғалім жәнеата-ана арасындағы кері байланысты қамтамасыз етуге Критериалды бағалаудың маңызы: Мұғалімдер үшін: Сапала нәтижеге әкелетін критерийлер құрастыруға; Өз іс-әрекетін саралап және болашаққа жоспарлай алатын мәліметтералуға; Сабақ берудің сапасын арттыруға; Оқушының жеке  ерекшеліктерін ескере отырып, оқытудың әр тұлғағаарналған ауқымын жоспарлауға; Бағалаудың әртүрлі әдістерін пайдалануға; Оқу бағдарламасын қолжетімді ету үшін ұсыныстар енгізуге...
0

I like to eat vegetables

Тақырыбы: I like to eat vegetables Білім беру саласы «Қатынас» Бөлімі Ағылшын тілі Тақырыбы Vegetables Мақсаты • тақырыпқа байланысты сөздерді ағылшын тілінде атауды үйрету • еңбексүйгіштікке тәрбиелеу • сөздерді анық айтуға дағдыларын қалыптастыру Лексикалық...
0

can/ cannot

Date:26.04.2018 Teacher name: Aldasheva G.N  Grade: 2 Number present: absent: Theme of the lesson: She can/ He cannot Learning objectives(s) that this lesson is contributing to 2.S4 respond to basic supported questionsabout people, objects...
0

Unit 5 Our Health. Food and Drink

Unit of a long term plan: Unit 5 Our Health. Food and Drink School: 29 Date: 17.01.2019 Teacher's name: Saparova L CLASS: 6 Number present: 12 absent: Learning objectives(s) 6.S2 ask simple questions to...
0

Ағылшын тілі Қазақстанның болашағы үшін

Бүгінгідей жаһандану заманында көп тіл білетін адамның қоғамдағы алар орны да ерекше. Өзге тілді үйрену, оны жетік меңгеру — бұл ең алдымен халықаралық қатынастар кезінде айрықша рөл атқаратыны баршамызға аян. Тіл – халықпен бірге...