Менің мамандығым – менің болашағым

Ермекова Лаззат Жалгасовна

Мақсаты: ”Мамандық “ құндылығы туралы түсініктерді кеңейту.
Мамандық таңдауда оң шешім қабылдауға, еңбек қуанышын сезінуге, өзінің бойындағы қасиетін тануи білуге үйрету.
Көрнекілігі: слайд, қанатты сөздер,интербелсенді тақта.

Сабақтың түрі: ашық тәрбие сағаты

Сабақтың әдісі: әңгімелеу, пікірталас, топтық жұмыс,
Жоспары:
1. «Мамандық  магазині» тренингі
2. «Мамандық — өмірбастауы»
3. «Мамандықтарклассификациясы»
4. Қазіргізаманныңтапшымамандары
5. «Мен және фигура» психогеометриялықжаттығу.
6. Қорытындылау.
Сабақбарысы:
І. Ұйымдастырукезеңі:
1. Әзір ас жоқдүниеде.
Сабақөзіоқылмайды,
Көйлекөзітоқылмайды,
Тұқымөзісебілмейді,
Үйлерөзісалынбайды,
Кендерөзітабылмайды,
Кітапөзіжазылмайды.
… Барлықістің батыры – біз,
Екіқол мен ақылымыз.

Қайырлыкүн, құрметтіұстаздар, оқушылар. Бүгінгітәрбиесағатымыздыңтақырыбы «Менің мамандығым-менің болашағым», яғнисабағымызмамандық, олардыңтүрлері, олардықателеспейтаңдаужайындаболмақ. Мамандықтаңдау — жасөспірімдердіңөміріндегікүрделі де маңызды ,қиын да қажеттіқадамы. Олмектепкезінде, жасшағындаорындалады. Дегенмен осы жолдаоқушыларғақиынболады: көбісімамандықтүрлерін, олардыңқандайталапқоятынынбілмейді. Көптегенжоғарысыныпоқушыларыөздерініңіскерліктері мен қабілеттеріндұрыстаниалмай, мамандықтаңдаудакөптегенкедергілергеұшырайды. Бүгінгісабақтанәркімнәтижешығарадыдегенүміттемін.
Мамандық- қарапайымөмірсүрукөзіболыптабылатынжәнеқандай да бірдайындықты, жауапкершіліктіталапететінеңбекқызметініңмаңыздыбөлігі.

Біреулерүшін – олойғаалғанарманныңорындалуы, отбасыдәстүрінжалғастыру, келесібіреулерүшін – жаңалыққа, дербестіккеталпыныс, үшіншібіреулерге — әйтеуірбірмамандықалукерекболғансоң. Мамандықтаңдау- тағдырыңдытаңдаудегенсөз. Кейінгіөмірдеөкінбейтіндей, өзқабілеті мен бейімділігінесайкәсіптүрінтаңдау… Бұлөтежауапкершіліктіжәнемаңыздыіс. Мамандықтытаңдауүшін, адамеңалдыменөзін, өзбейімділігінтануықажет.

Мамандықтаңдауғакімжәнеқандайжағдайларәсеретеді?
— ата — ананыңақылы
— достарыңныңақылы
-мұғалімніңақылы
— қазіргікездегісолмамандықтыңбеделі
— дарының, мүмкіндігің, қабілетің
— жақынаймақтағыоқуорныныңболуы
— жалақысыныңкөпболуы
«Мамандықтарклассификациясы»
Орысакадемигі, тәжірибеліәдіскер – психолог Климовтыңзерттеуіншемамандықтыңбірнешеклассификациясы бар. Олардыңнеғұрлымбелгілілеріеңбекпәніненегізделеді. Еңбекпәнібойыншажіктелетінмамандықтар 5 топқабөлінеді:
• адам – техника,
• адам – адам,
• адам – белгіжүйесі,
• адам – табиғат,
• адам – көркем образ.

Адам – техника: бұлтипкетехникалыққұрылғыларменжұмысжасайтынұшқыштар, матростар, электромонтерлер, слесарь жатады.
Адам – адам: мұндамамандықиесіүшінеңбекнышаныболыпбасқаадамтабылады, ал қызметсипаттамасы – басқаадамдарғаәсерету, адамдарменжұмысістеу. Мұндаймамандықтарғамұғалім, дәрігер, журналист, сатушы, заңгер, банкирлержатады.
Адам – белгіжүйесі: бұлтиптітаңдағанадамдарабстрактіліұғымдарменжұмысжасаудыбілуікерекжәне ой — өрісіөтекең болу керек. Бұлбухгалтерлер, оқымыстылар, ЭЕМ операторлары, зертханалар мен ғылымиорталықжұмысшылары.
Адам – табиғат: бұл тип мамандарыөліжәнетірітабиғатпроцестері мен құбылыстарыменжұмысістейді. Олар мал дәрігері, агроном, гидролог, механизатор, тракторист, эколог.
Адам – көркем образ: бұлтипкеөнер мен көркемөнергебейім, таланттыадамдаржатады. Оларархитекторлар, дизайнерлер, суретшілер, әнші, актерлер.
Психологиялықсәт: «Мен және фигура »- Психогеометриятренинг:
Оқушыларөзіңеұнағангеометриялықфигуралардыңкез — келгенінтаңдауытиіс. Әр фигура қандай да бірадамбойындағықасиетті, қабілеттібілдіреді. Әрқайсысымызөзіміздітаныпкөрелік.
Квадрат. Сендетөзімділік, шыдамдылық, еңбекқорлықдамыған. Өзайналанаадамдардыжинапұйымдастыру, реттеужәнежүйелеуқабілетінбаршылық. Сененүздікадминистраторшығады
Шеңбер. Сендеадамгершілікжоғарыдамыған. Сен өзәріптесіндітыңдайаласыңжәнеоныңқайғысы мен қуанышынбіргебөлісесін, басқаныңауарпатылығынажәрдемдесуқабілетінжоғарықалыптасқан. Сағанжекеадамдарарасындағыкикілжіңдертәнемес, өзіңдіоларданаулақұстайсыңСененүздік психолог шығуымүмкін.
Үшбұрыш. Сағанбасқарушылыққасиеттән. Өзкөздегенмақсатынақолжеткізугебарлықмүмкіншілігіңдіжасайсың. Өзіңесенімдісіңжәнежеңіске, жетістіктерге, ұтыстарғаоңайқолжеткізесің. Айтқаныннаншықпайсың, абыройлысың. Сен қоғамда, өмірдежоғарыжетістіктергеқолжеткізесің, жұмысыңдажоғарығакөтерілугебейімділігін бар.
Қорытынды:«Адам өзөміріндеекінәрсенітаңдаудақателеспеуікерек: біреуі – жар таңдау, екіншісі – мамандықтаңдау» деп М. Мақатаеватамызайтқандай, мамандықтаңдау – жасөспірімкездегіадамөміріндегіеңмаңыздышешімдердіңбірі. Бүгінбіздерөзқабілеттерімізгеқараймамандық пен бағдартаңдаудаалғышартжасадық. Бүгінгісабақсіздердіңболашақтақайбағдардаоқитындарыңызды, өзқызығушылықтарың мен қабілеттеріңесәйкескелетінмамандықтыанықтауға, кейбіреулеріңізгеөзтаңдауларыңыздыжасауғаүлкенсептігітидідепойлаймын.
ЕлбасымызН.Ә.Назарбаев “Қазақстанөздеріңсияқтыжасмемлекет,сондықтанбіздіңболашағымыз да жастар”,- дептегіннен-тегінайтқанжоқ.Мемлекетіміздіңбүгіні мен ертеңіжасұрпақтыңеншісіндеболғандықтансендерсауатты, білімді, бәсекегеқабілеттіболуларыңүшінөзмамандықтарыңдыдұрыстаңдап, дұрысигеріпөмірденөзорындарыңдыдұрыстабабілулеріңкерек!

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *