Психологиялық ойын жаттығулар жинағы

Аубакирова Гульзат

Психологиялықойынжаттығуларжинағы

 1. «Досдостыққа» сергітуойыны (5 минут)

Нұсқау: Қазірсіздерөтебірқызықойындыойнайсыздар. Олүшінжасалатынқимылды тез-тез жасаукерек. 5 секундтыңішіндеөзіңізгесеріктестауыпалыңыз да тез-тез оныменқолалысыңыз. Ал ендібір-бірімізбен «сәлемдесеміз»:

Оңқолоңқолмен!

Мұрынмұрынмен!

«Досдостыққа» дегенбұйрықтыестігендежұптарыңыздыайырбастайсыздар.

Бүгінбіз ой, сезімжәнемінез-құлықбір-біріменқалайбайланыстыекендігінбілеміз.

 

 1. «Біз, біздіңжәнеоқушылардыңқұқықтары» коллективтікойыны (10 минут)

Еңмаңыздыдегенқұқықтарыңдыжәнеөзіңдібейнелейотырып, бірлесіпсурет салу.

Талдау:

 • Бірлесіпжұмысжасаужеңілболдыма?
 • Өзіңдіқандайкүйдебейнеледің?
 • Қандайқұқықтарыңды сен еңмаңыздыдепесептейсің?

 

Құқықтарықаралады:

Өмірсүругеқұқығы.

Зорлық-зомбылықтыңкезкелгентүріненқорғануғақұқығы.

Оқуғақұқығы.

Баланыңөзісенімартатынересекадамнан, дәрігерден, милиционерден, ұстазданкөмексұрауынақұқығы бар.

Төңірегіндердіңсый-құрметінебөленугеқұқықты.

«Жоқ» дегенсөздіайтуғақұқықты.

Басқа да балалардыңжәнебасқаадамдардың да дәлосындайқұқықтары бар.

 

 1. «Ақсақмаймыл» жаттығуы (5 минут)

Қатысушыларөздерінемін-еркінсезініп, жайғасыпотырады. Жүргізуші (психолог): «Қазір мен сіздергетапсырма берем, бұлтапсырманыменің «бастаймыз» дегенсөзімненкейінорындаймыз, «тоқтаймыз» дегенкездетоқтаймыз. Егерберілгенереженібелгілісебептерменбұзыпалсаңыз, бірретқолдышапалақтапбелгіберіңіз.Басқанәрсегеалаңдасаңыздаосылайжасаймыз» Ендібәрімізкөзіміздіжұмамыз да «Ақсақмаймыл» туралыойламаймыз. «Бастаймыз».

Талқылау:

 1. Тапсырмаорындаубарысындақандайжағдайларкедергіболды?
 2. Қандайәсералдыңыз?
 3. Ойдыигерумүмкін ба екен?

 

 1. «Мен – үйде» және «Мен — жұмыста» жаттығуы (10 минут)

Қазірсіздерпарақтыекібағанғабөліңіздер. Біріншібағанаға «Мен үйде» деп, ал екіншібағанаға «Мен жұмыста» депжазыңыздар. Осы екібағананысолжердегімінез-құлықтарыңыз бен жүріс –тұрыстарыңыздыжазыңыздар.

Талқылау:

 1. Осы жағдайлардағымінез-құлықтарыңыз бен жүріс-тұрыстарыңыздыңұқсастықтары мен айырмашылықтарытуралықорытындыжасаңыз.
 2. Қайбағананытолтырғаноңайғасоқты? Қайбағанакөптеуболды?
 3. Не себептіайырмашылықтарболады?
 4. Бұлбағанадағыжағдайларсәйкескелукерек па? Неге?

 

 1. «Үшжыл» жаттығуы (15 минут)
 2. Бәріміземін — еркінотырып, тереңдемаламыз. Ешқандайнәрсеойламауғатырысайық.
 3. Елестетіпкөріңіз, сізөзіңіздіңүшжылөміріңіздіңқалғанынбілдіңіз. Бірақ осы үшжылішіндесізешқандай да ауырмай, деніңізсауболыпөмірсүресіз. Сізбұлхабардыестігендеқандайкүйдеболасыз? Бірденболашағыңызғажоспарқұрасыз ба әлде аз уақытқалғанынаөкінесізбе? Қағазбетінетүсіріңіз.
 4. Осы қалғанөміріңіздікімдерменбіргесүрередіңіз? Қайжердесүрередіңіз? Жұмысыңыздыжалғастырасыз ба? Осы уақытаралығында не істепүлгерукерек? Осылардыңбарлығынқысқашақағазбетінетүсіріңіз.
 5. Осы осыүшжылдағыөміріңіз бен қазіргіөміріңіздісалыстырыңыз.
 6. Қандайұқсастықтар бар жәнеқандайайырмашылықтар бар? Солөмірденбүгінгіөміріңізге не қосаредіңіз?

Қорытынды:Ендібұл «үшжылөмір» — тек ойынүшінжасалғанжаттығудепқабылдап, олойданарылыңыздар. Бұлойыннанөздеріңізге не аларедіңіздер? Бұлжаттығудыжасайотырыпсізқандайтәжірибежинақтадыңыз? Қағазбетінетүсіріңіз.

Сергітусәтіндебалалардыңкөңіл-күйіндамытуғаарналғанпсихологиялық
жаттығулар

 1. «Сәлемдесу» ойыны:Қазірбізсендерменойынойнаймыз, қимылды тез жасауларыңкерек. «Бастаймыз» дегенбелгіберілгенде, мен қалайамандасукерекекенінайтамын, сондасендербір-бірлеріңмен тез-тез амандасасыңдар. Әрадамменәртүрліамандасасыңдар. Сонымен, көзбен… қолмен… иықпен… құлақпен… тіземен… иекпен… өкшемен… арқамен.
 2. «Сантики, Фантики, Лимпопо».Барлығышеңбербойыментұрып, бірбаланытаңдайды да бөлменіңсыртынашығарады. Шеңбердегібалалардыңішіненбірбаланыжүргізушіетіпсайлайды, олшеңбердегібалаларғақозғалыстардыкөрсетіптұрады. Барлықойыншыларжүргізушініңартынанкөрсеткенқимылдардықайталаукерек. Қимылдардықайталағанкездежүргізушігеқарамай, білтіртпейжасаукерек. Шеңбердегібалаларшапалақұрып, «САНТИКИ, ФАНТИКИ, ЛИМПОПО» депайтыпойындыбастайды. Бөлмесыртындатұрған бала ойыншылардыңдауыстарынестіп, бөлмегекіреді де шеңбердіңортасынатұрып, кімжүргізушіекенін табу керек. Егержүргізушінітапса, жүргізушіесіктіңсыртынашығады. Ойынсолретіменжалғасыпотырады.
 3. «Көңіл-күй неге ұқсас».Ойыншыларолардыңбүгінгікөңіл-күйлері неге (қайжылмезгіліне, ауарайына, табиғаттыңқұбылысына) ұқсасекенінайтыпбереді. Ойындыүлкен дер бастасажақсыболареді: «Меніңқазіргікөңіл-күйімкөгілдіраспандағыжылы, жұмсақкүнніңкөзінеұқсайды, ал сеніңше?». Жаттығушеңбербойыменжалғасабереді. Ойынныңсонындажауаптарқорытындыланады, бүгінгішеңберіміздегібалалардыңкөңіл-күйіқандайекен: қайғылы, көңілді, күлкілі, ызаланғант.б.Жауаптардыңқорытындысыншығарғанкезде, жаманауарайы, суық, жаңбыр, түнергенаспансияқтыэлементтерагрессивті, қобалжукүйлердіңкөрсеткіштеріненазараударыңыз.

Мақала орындаған Аубакирова Гульзат

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *