Балабаққша бақыт баспалдағы. Эссе

Орынбаева  Қарлығаш Серикбаевна

Өскелең жас ұрпақты рухани-адамгершілік қаситетте тәрбиелеу – қазіргі замандағы өзекті мәселенің бірі. Біздіңкелешегіміз – жасұрпақ, ал ұрпақтәрбиесіадамзаттыңмәңгіліктақырыбы.

 

Күлліғажайыптыңішіндегіеңтамашасы – жақсытәрбиеленгенұрпақ, ендешежақсытәрбиееңалдыменбалабақшабаспалдағынанбасталадыемеспе? Әрүйдіңкішкентайбөбектерімектепкедейіната-анасыныңтәрбиесіменқатарөнер-білімге  баулитынбалабақшадаөсіп, тәрбиеленетініанық. Бүлдіршіндерүшінбалабақшадағытәрбиеата-анабергентәлім-тәрбиеніжалғастырып, жандандыратынысөзсіз. Бізқаншадамыпбасқаөмірсаласындағыжетістіктергежетсек те, бала тәрбиесібірсәттеназардантысқалмауытиіс. Бала жас тал болса, ал ересектероғанбағбанболуығасырданғасырғажалғасыпкележатқаніс. Сәбижаныннебіржақсылықнәріменсуару – оны өсіруші, тәрбиелеуші  тәрбиешініңміндеті. Бүлдіршіндердіңсезімдері  өтенәзік, әсершілкеледі. Оларғаайтқан, көрсеткеннәрселердіңбәрі – шындық, сұлу, әсем, жарасымдыболуыкерек.Тәрбие – қалыптәрізді, егерқалыпқисық, олпы-солпыболса, солқалыпқасалынғанзат та оңдыболмайды. Бала тәрбиесі де дәлсолсияқты. Сондықтанда бала бойынажаскезіненбастапруханиқұндылықтар, мейірімділік, инабаттылық, сұлулық, жақсылық, еркіндіксияқтықасиеттердіқалыптастыру – тәрбиешініңміндеті. Сонда ғана бала бой көтеріп, бәйтереккеайналады.

Білім беру балабақшатабал­дырығынанбасталадыдесекешқашанқате­леспейміз. Барлықбілім­ніңбастауы – балабақшада. Мектепкедейінгіме­ке­­ме­лер­детәрбие мен білімса­­ласындазаманауи­педа­го­гикалық  технология­ларқан­шалықтымаңыздыболса, мек­тепжасынадейінгібалалардыоқыту мен тәрбиелеуде де педагогикалықтехноло­гияларұғымыкеңіненқол­данылатынұғымныңбірінеайналды. Ендешемектепкедейінгібілім беру саласыныңбас­тыміндеттерініңбірі – өскелеңұрпақтыоқыту мен тәрбие беру үрдісінезаманауиәдіс­теріненгізу.  Әрине  бұлүшінмектепкедейінгібілім беру мекемелеріндебалалардыңжекебасыныңқалыптасуы мен дамуына  педагогтардыңзаманауиинновациялықтехнологиялардықолданабілусауаттылығына да бай­ланыс­ты.

Балабақша… Осы сөздіқайталапайтыпкөріңізші. Құлаққақандайжағымды, анық, қарапайыместілетінсөз. Жасыүшкетолартолмастантілібылдырлап, томпаңдапкелгенбаланыбауырынақысып, еркелету, ойнатуқандайқызық. Әрбірсәбидіңжүзінкөргендебақыттыңбазарындажүргендейкүйкешесің.

Балабақшадабалаларбірітілалғыш, біріайтқандыістемейтін, бірікөңілшек, біріашықжайдарлыболады. Яғни, аралас орта құралады. Міне,  осылардыңәртүрлілігінемәнберіп, жалпыортақтәрбие – адамгершіліктәрбиесіберіледі. Әртүрліойындар, шүйіркелесу, достасу, біргеотыру, біргетамақтану, бір-бірінқұрметтеу, ұрмау, жылатпау, көмектесусияқтыжан-жақтытәрбие беру тәрбиешініңқатысуыменіскеасады. Баланыңойынкезіндегібелсенділігі, өзарақатынастаржасауыоныңдамуынаықпалетеді.

Біздіңбалабақшамыздабілім мен тәрбиежұмыстары: «Алғашқықадам», «Зерек бала», «Бізмектепкебарамыз» бағдарламаларынегізіндежүзегеасады. Мектепкедейінгітәрбиебағдарламасыбалалардыңжан-жақтыдамуын, олардыңмектепкедегендайындылығынқарастырады. Адамгершілікке, еңбеккетәрбиелеукүнделіктіұйымдастырылғаноқуіс- әрекеттерінде, ашықіс-шаралардажүзегеасады. Балалардыңөмірдегііс-әрекетіннығайту – мектепкедейінгітәрбиежұмысыныңбастықажеттілігі.  Әроқужылыныңбасында  жалпыата-аналаржиналысыжәне топ арасындажиналыстарөткізіліптұрады. Балабақшатәрбиешілерден, ата-аналарданшығармашылықтыталапетеді. Біздіңбалабақшадабалалардыанатілгедегенсүйіспеншілігінарттыру, ағылшынтілінжетікбілуге баулу, әдемісөйлеумәдениеттерінқалыптастырудакөптегеноқуіс-әрекеті, тәрбиежұмыстары, мерекелікіс-шаралар, өнер, спорттықсайыстарөткізіледі. Сөзімді «Тәрбие –тал бесіктенбасталады» дегенхалқымыздың дана сөзіменқорытындылағымкеледі. Тал бесіктенбастауалғантәрбиеғанажемістіболмақ. Демек, баланыңтәрбиеліұрпақболыпжетілуінебірден-бірықпалететінорын – балабақша. Бала тәрбиелеу – біздіңөміріміздегіеңмаңыздыміндет. Біздіңқызметіміз де, өміріміз де бала өміріменөтетығызбайланысты.  Тәуелсізеліміздіңжасұрпақтарынбілімді, жан-жақтыдамыған, денісау, рухани бай, жерін, ата-анасынқұрметтейтінсаналыазаматболыпөсуінебойымыздағы бар асылқасиеттерімізді, біліміміздіаямайық!

Мектепкедейінгішақадамөміріндегіеңмаңыздыке­зеңболыпкеледі. Өйт­кені осы кездебаланыңбойын­дағытабиғи бар дарындылықжан-жақтыдамибастайды.­  Сондықтан осы шақтабала­лар­менанағұрлымжан-­жақ­тыдамытушылықәре­кеттержүйеліжүргізілсе, жұмыссон­­ша­лық­тынәтижеліболады.  Тәрбиелі, білімдіұр­­пақбалабақшаданмектепкеда­йыншәкіртболыпшы­­ғады.

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *