Tренинг «Менің жан дүниемнің сұлулығы»

Психологиялық тренинг «Менің жан дүниемнің сұлулығы»

Тобы:198-1

Тренинг мақсаты: Өмірде адамнан асқан құндылық жоқ екендігін түсіндіре отырып, дұрыс қарым-қатынасқа түсу мәдениетін және жағымды «Мен» концепциясын қалыптастыру; оқушылардың өздерін жан-жақты тереңірек ашуына бағыт-бағдар беріп, көзқарастарын қалыптастырып, өзіндік анықтауға, ішкі сезімін сыртқа шығару.

Тренинг міндеттері:

— адамдар арасындағы қарым — қатынастың мәнін түсіну;

— өз бойындағы жағымды және жағымсыз қасиеттерін білу, түзетуге көмектесу;

— сыныптағы өз орнын және өзінің ортасын танып білуіне көмектесу;

— сыныпта белсенді жұмыс жасауға түрткі, ниетті қалыптастыру;

Көрнекіліктер: «Топта жұмыс істеу ережесі» жазылған плакат, А3-А4 қағаз беттері, фломастерлер, қарындаштар, қобдиша, үлестірмелі қағаздар, сенім жәшігі

Жоспары: 

1.Атомдар мен молекулалар

2.«Менің еркеесімім»

3.«Оның есесіне мен..»

4.«Болашақтағы МЕН» сенімжәшігі

5.«Шетел тілі» сергітусәті

6.«Өмірге бағыт» байқаутесті

7.«Автобус» жаттығуы

8.«Есіміңді бейнеле»

9.«Майшам»

 

Тренинг ережесі
Белсендіқатысу
Тыныштықсақтау
Ойынашықайту
Бір – бірінсынамау
Ынтымақтылық

 

Тренинг құрылымы:
І. Ұйымдастырукезеңі. 

1 — жаттығу. « Атомдар мен молекулалар »

Мақсаты: оқушыларарасындажақынқарым-қатынасорнату, ішкішаршауды басу;

Әрқатысушы — жекеатомдар. Жүргізушініңайтуыбойыншаатомдарқозғалысқатүседі ,бір-біріменжеңілқақтығысқатүседі . Жүргізушіқаншаатомныңқосындысынан  молекула құралатынын   айтады , солкездесолсанғасайбірігіптұрақалукерек. Соныменқатар, түрлібелгілерібойыншатопқабірігуұсынылады. Сан бойыншабіріккентоптарғабөлінеді.

2 –жаттығу. «Меніңеркеесімім»
Жаттығу топ жүйесіндежүргізіледі. Қатысушыларөзініңата-анасы, құрбықұрдастарынемесет.б. туыс — таныстарыныңоныңеркелетіпатайтынесімдерінайтып, берілгенбейджиккежазады. Тренинг бойысолесімменаталады.

ІІ. Негізгібөлім.

3 – жаттығу. «Оныңесесіне мен…» жаттығуы.
Барлыққатысушыларғааяқталмағансөйлемдері бар карточкалартаратылады. Сөйлемдердіәрқатысушыөзойыменаяқтайды.
— Мен бәлішпісіреалмаймын, оныңесесіне ….. .
— Мен шаршадым, оныңесесіне …… .
— Мен жақсыбилейалмаймын, оныңесесіне …. .
— Мен көпүндемейтінадаммын, оныңесесіне …. .
— Мен көпұйықтаймын, бірақоныңесесіне …. .
— Мен еден жуудыұнатпаймын, оныңесесіне … .
— Мен Үндістандаболғанжоқпын, оныңесесіне …. .
— Мен батылемеспін, оныңесесіне ….. .
— Мен өзімтуралыкөпойламаймын, оныңесесіне…… .
— Мен тез ашуланғышадаммын, оныңесесіне….. .
— Мен соншалықтысымбаттыемеспін, оныңесесіне …. .
— Меніңбойымаласы, оныңесесіне…. .
— Меніңаяқтарымұзынемес, оныңесесіне … .
— Меніңкемшіліктерімкөп, оныңесесіне … .
— Меніңжазуымәдеміемес, оныңесесіне ….. . 

4 – жаттығу. «Болашақтағы МЕН»

Мақсаты: оқушылардыңөзін –өзітануға, өзін –өзібағалауынжоғарылату, ойлауғабағыттау;

Қатысушыларға «меніңқолымнанкеледі» бейнеролигікөрсетіледі. Осы ролик төңірегіндеболашаққа хат жазуұсынылады.

5 –жаттығу. «Шетелтілі» сергітусәті
Жүргізушіқатысушыларғашетелшесөйлесугеұсынады. Солсебептенбарлығынабелгілібірөлеңшумақтарыналуымызкерек.
«Жили у бабуси
Два веселых гуся.
Один серый, другой белый.
Два веселых гуся»
Бұлөлендібасқатілдердеайтыпкөрейік. Оны істеуөтеонай. Барлықдауыстыдыбыстардыңорнынабасқаәріптердіқоюкерек.
Ж*л* у б*б*с*
Дв* в*с*л*х г*с*.
*д*н с*р*й, др*г*й б*л*й.
Дв* в*с*л*х г*с*.
Немістілі — «У»; ағылшынтілі — «А»; жапонтілі — «Я»;

 

6 – жаттығу. «Өміргебағыт» байқаутесті.

Ойыншарты: Оқушыларғаұлыадамдарсуреттеріберіледі. Балалар осы кісілертуралы, оныңөзінеүлгі, өнегеболарлықісі, мінез – құлқытуралыәңгімелейді.

7 – жаттығу. “Автобус” жаттығуы.

Мақсаты: Жеке тұлғаныңэмоциялықкөңілкүйінтүсіну, вербалдыемесқарым-қатынастыорнату. Жүргізілуі: Топ екігебөлінеді. Екі топ екіавтобустқаотырғандайсапқатұрып, қарама-қарсыжаққақозғалады. Жүргізуші «сіздерүлкенқалағакелдіңіздер, сіздермінген автобус бағдаршамғакеліптоқтағандасізавтобустыңтерезесіненекіншіавтобустаотырғантаныстарыныздыкөріпқалдыңыз. Бұлүлкенсәттілік, сіз осы уақыттыпайдаланыпоғанжеделтүрдежағдайыңыздыайтыпжеткізуіңізкерек. Бірақсіз оны үнсізтүрдепонтомикаменкөрсетуіңізкерек. Сіздеуақыт аз. Сіздеуақыт аз, солуақыттыңішіндесізтанысынызғаайтқаныңыздыайтқаныңыздытүсіндіріпүлгеруіңізкерек. Олда сізбенсөйлемейқарым-қатынасжасаукерек» дейдіБалаларөзсөздеріңпонтомимикаментолықжеткізебілулерікерек

8 – жаттығу. «Есіміңдібейнеле» суреттіжаттығуы

Шарты: Оқушыларғааққағазғатүрлі – түстіқаламменөзінеұнайтынгүлді салу тапсырылады. Нәтижесіндеұқсасгүлдержинақталып, барлығытақтағаілінеді.

— Балалар, қандайәдемісуретшықты? Гүлдеріұқсасадамдармінезіжөнінде де ұқсасболады. Бізортамыздыңгүліекеніміздіұмытпауымызкерек. Бізәрқашанқуанышалыпкелетініміздібілуімізкерек .

Қоштасу: Жаттығу: “Май шам” (Шырақ).

Психолог: Біздіңжаттығуларымызаяқталуғажақынқалды. Мен сіздердіңбарлығыңызғақатысқандарыңызүшінризамын. Мен сіздерменжұмысжасағанымаөтеқуаныштымын.

Ал қазір мен май шамдыжағамын. Барлығымызбір – бірімізбенбірігіпжұмысжасағанымызүшінбір – біржылысөзайтып май шамдыберіпотырамыз.

Қоштасуға май шамдыалғансебебім, жарықдегенәрқашандажақсынәрсе, сондықтан да алдарыңызашық, жарқынболсындегентілек.

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *