Parts of the body

 

Маңғыстау  облысы

Жаңаөзен  қаласы

МКҚК № 8 «Ақбөбек»  бөбекжай-бақшасының

Ағылшын  пән мұғалімі: Исатаева Айгерим Уйсенбековна.

 

Білім саласы: Коммуникация
Білім бөлімі: Ағылшын тілі. 

Тақырыбы: «Parts of the body»
Ұйымдастырылған оқу қызметінің мақсаты:
Білімділік: Адамның дене мүшелері туралы толық мәлімет беру, жаңа сөздерді дұрыс айтуға, сауатты айтуға үйрету.
Дамытушылық: Күрделі тапсырмаларды орындау дағдысын қалыптастыру, дене мүшелерін дұрыс көрсету деңгейіне жетулері керек.

Білім саласы: Коммуникация
Білім бөлімі: Ағылшын тілі.

Тақырыбы: «Partsofthebody»
Ұйымдастырылғаноқуқызметініңмақсаты:
Білімділік: Адамныңденемүшелерітуралытолықмәлімет беру, жаңасөздердідұрысайтуға, сауаттыайтуғаүйрету.
Дамытушылық: Күрделітапсырмалардыорындаудағдысынқалыптастыру, денемүшелеріндұрыскөрсетудеңгейінежетулерікерек.
Тәрбиелік: Салауаттыөмірсалтынабайланыстытәрбиелікмақсаттағыәңгімелержүргізу.
Құндылықтар: Дұрысәрекет.
Қасиеттер: Денсаулық пен тазалық
Ұйымдастырылғаноқуқызметініңтүрі: дәстүрлісабақ
Ұйымдастырылғаноқуқызметініңәдіс-тәсілі: түсіндіру, сұрақ-жауап, әңгімелеусәйкестендіру ,құрастыру.
Ұйымдастырылғаноқуқызметініңкөрнекілігі: суреттер, кеспеқағаздар, денемүшелерінебайланыстыслайдтар.«Whatismissing?» ойынынақажеттісуреттер, «Showmeyourhead » әніжазылғантаспа.

Ұйымдастырылғаноқуқызметініңбарысы: 
І. Мотивациялық-қозғаушыкезең:
Мұғалімбалаларменамандaсады
It s timetosayHello!
I ts time to say Hello!
It s time to say Hello!
And start our lesson!

Балалармұғалімменамандасады
— Good morning, good morning
We are glad to see you
— How are you?
— Fine, thanks
— Sit down please.
Ізденушіұйымдастырушы кезең:
«My Family» тақырыбыбойыншадиалог, әңгімелеуарқылыөтілгенматериалдықайталау.
Балаларөздерініңотбасыбейнеленгенсуреттеріналыпшығып,отбасымүшелеріментаныстырады:
Барлықбалаларбірсөйлемненайтыпотырып,отбасыментолықтаныстырыпөтеді:
-It s my Family. -My Family is large. -I have got a grandmother,
— a mother, -a father, -a little brother .
Ойын:Look at the inter  board (балаларинтерактивтітақтаданДараныңжасырылғанденемүшесінтабады)

 

Ойын: Балалардыңалдынакарточкалартаратылады.

Мұғалім: Show me a nose

Show me a eyes

Show  me a ears-депатағандабалаларкарточкалардағыкеректісуреттердіжылдамтауыпжоғарығакөтереді.

 

Балалар білесіңдер ме,мына жерде ертегі кейіпкерлері жолда келе жатып адасып,шашылып қалыпты.
Балалар:Жоқ білмейміз.Оларға көмектесу үшін не істеуіміз керек?
Жеңіл әуен қойылады

C hildren lets do exercises. Балаларсендержупболыптурасндаржанеменайтқанденемүшелерінбірбірінетигізіпбилейді

Nose to nose

Tars to ears

Head to head

Hands to hands

Legs to legs
Мұғалім: ҚанебалаларбіздіңДараға «What is your name?»дегенөлеңіміздіайтыпберейікші.
Балалар: Hello, hello
What is your name?
What is your name?
What is your name?
Hello, hello
What is your name?
My name is ______(әрбалаөзатынайтады)
СаяхатшыДара: Thank you very much!
СаяхатшыДара: Алсендерағылшынтіліндесанаубілесіңдерме?
Балалар: Әринебілеміз. «One, two, one, two
One, two, three, four, five
Five, three, five, three
Five, four, three, two, one»

Six, seven, six, seven
Six, seven, eight, nine, ten
Ten eight, ten,eight,
Ten, nine, eight, seven, six.
Балаларменжекежұмыс   Ортағаүстелгежумсақгубкаданжасалганадамдыкурайды
СаяхатшыДара: Рахметсендергебалаларағылшынтілінжақсыбіледіекенсіңдер.
СаяхатшыДара: Жарайды,балалар!!! Өздеріңмағанұнапотрысыңдар.Ақылдыекенсіңдерөздерің. Ендіменіңсоңғытапсырмам,мынаертегікейіпкерлерінжинағыларыңкелсе,меніменбіргеқайталаңдар:
It’s a body It s an eye It s a hand
It’s a head It s an arm It s a neck
It s a mouse It s leg It s a finger
Жәнеолардыдұрыстапорналастырайық. Жарайсыңдар!
Алендісергітусәтінжасапалайық:
I can clap with my hands
I can see with my eyes
I can hear with my ears
I can sing with my mouth
I can smell with my nose
I can jump with my feet

Балалар дене мүшелерін көрсете отырыпсергіту сәтін жасайды.

Балалартақтағакеліп,барлықкейіпкерлердіқұрастырғанда «АлдарКөсе» ертегісініңкейіпкерлеріпайдаболады.
Мұғалім: Балалар,мынакейіпкерлердебізгерахметтерінайтып,ортамызғакеліп,сабағымызғаарықарайқатысыпотырғысыкеліпжатыр.
АлдарКөсе: Үлкенрахмет,сендерге,балалар! Мендесендерменбіргеағылшынтіліноқығымкеліпкетті.Оййй,тісімауырыпбаражатыр.
Мұғалім: АлдарКөсе,әринебізқарсыемеспіз.Қанетісіңдікөрейік.
ҚуанғанАлдарКөсежергеотыракетеді.Шашынқолыменқасып,аузынашады.
Мұғалім: АлдарКөсе,сентісіңкөптәттіжегенненауырыпжатыржәнетісіңбіразданберіжуылмағансияқты.
Мұғалім: Балалар,денемүшелерібізгеқандайқызметатқарса,біздеоларғаалғысымыздыайтып,тазаұстауымызкерек.Күндетаңертеңтісіміздіжуамыз.
-АлдарКөсе: ой,балалар,менендіуақытындажуыныпжүретінболамын.Рахметсендерге.
Мұғалім: Ал,ендібәрімізбірге «What is missing?»ойынынойнап,өтілгенматериалдыпысықтайық.
Берілгенсуреттердеадамдарбейнеленген.Әрсуреттебірденемүшесібейнеленбейқалыпкеткен.Сонытабукерек.
-What is missing?
-The head is missing.
-What is missing?
-The hair is missing.
СяхатшыДара: Өздеріңақылдыбалақайларекенсіңдер,менсендерменбіржолақоштаспаймын.Міндеттітүрдекелетінболамын.
Балаларменқоштасыпшығыпкетеді.
Мұғалім: Балаларендібізсендерментағыдаойынымыздыжалғастырамыз:
«Show me your shoulders
Show me your neck
Show me your hands
Show me your back

Show me your head
Show me your neck
Show me your hands
Show me your back»
Балаларайтылғанденемүшелерінкөрсетеді.
Мұғалім: Суреттеадамныңденемүшелеріберіледісоларлыәрүйшіккеорналастырукерек.Олүшінбізағылшынтіліндеденемүшелерінжақсыбілуімізкерек.Көмектесугедайынбызба?
Балалар:Ия ,дайынбыз.
Ойлау қабілеттерін дамыту. Балалардыңойлауқабілеттеріндамытумақсатында «Қайсысықандайқызметатқарады?» дегенслайдпенжұмыс.
Суреттеауыз, көз, құлақ,мұрынберілген. Солардысәйкестендіріполардытүсіндіреді.
Рефлексивтітүзетуші кезең:
Мұғалім: Жарайсыңдарбалалар.Бүгінбізденемүшелерініңатауларыментаныстық.
Олардыңатқаратынқызметтерінигердік.
Оларғақалайкүтімжасаукерекекенінбілдік
Good bye, children!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тақырыбы:«Parts of  the  body»

 

 

 

 

 

 

 

 

Ағылшын  пән мұғалімі: Исатаева А.У.

 

 

 

 

 

 

 

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *