Тіл

ата-бабамыздан м?ра етіп ?алдыр?ан ?азынамызды? бірі.Ал ана тіліміз ше??аза? деген ?лан-байта?,сахарадай ?лы далада ?мір с?ріп жат?ан елміз.Алайда,?аза? елінде ?аза?ты? иісі онша сезілмейді.К?шеге ?арап,жазулар?а ?арап,бірлесіп ?мір с?ріп жат?ан мемлекет деп ойлап ?аласы?.Б?л т?уелсіз мемлекетте ?аза? тілі ма?ызды емес,орыс тілі басты тіл сия?ты сезіліді.Ия,білем б?рын?ы кездерде ССР билігіне ба?ынды?.Оларды? б?йры?ымен барлы? адам орыс тілін білуі міндетті болды.ССР-?а т?уелді болып,?з ?ала?анымызша еште?е істей алмады?.Біра?,б?рын?ыны ?ткенні? еншісіне ?алдырса? болады ?ой.?азіргі кезде,біз ешкімге ба?ынбайтын,т?уелсіз ?рі дербес елміз.Мемлекетімізде т?ратын жат ж?ртты?тар?ан ?аза? тілін ?йренуді міндетті етуге неге болмас?а.Неге біз ?ана мемлекетімізге байланысты ?а?идалар?а келгенде бас?алар?а ж?мса?пыз.Осы елге келген ?она?тар я?ни туристтер бізді? елімізді? м?дениетімен таныс?ылары келеді.Біз болса? бас?аларды? м?дениет,д?ст?рін таныстырып жат?ан сия?тымыз.?аза?стан?а келетін ?она? е? бірінші орыс тілін ?йренеді.?аза? тілі олар?а екінші м?селе.?аза? тілінен к?птеген ?ателіктер табылып жатады.Орыс тілі болса,?анша ??іліп ?араса? да бір ?ателік табу м?мкін емес.Тіпті,д?кендерге барса?,?аза? жеріні? топыра?ын басып т?рып,?аза?ша с?йлегенде<<Мен ?аза?ша т?сінбеймін,орысша с?йлесе?із болады ма? >> дейтінін ?айтесі???рине,бас?а тілдерді білсін,білмесін емес.Дегенмен,<<?зге тілді? б?рін біл,?з тілі?ді ??рметте>>деген,ата-бабамыз ?алдырып кеткен ма?ал бар емес пе?Шыны керек,мен де ?зге тілде с?йлемеймін деп айта алмаймын.Алайда,т?рып жат?ан жері?де ана тілден ?зге тіл басым болып т?рса<<Мен патриотпын>>деп ?мір с?руі?ді то?татпайсы? ?ой.Д?рыс па?
Мысалы,шет елдерді алайы?.Сен ол жа??а саяхаттап бару ?шін е? алдымен ол елді? тілін білуі? керек.Тіл білмесе? ол елде саяхаттау былай т?рсын,ж?ріп-т?ру да ?иын?а со?ады.Ал бізде керісінше.
Енді то?сан ауыз с?зді? толы?тай т?йінін айтайын.Мен т?уелсіз,бейбіт елде на?ыз ?аза? мемлекетінде т?рып жат?анымды сезінгім келеді.Кез келген ?аза?станда т?ратын біреуден с?раса?,?аза?ша жауап беруін ?алар едім.Бар айтайын деген м?селем осы.

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *